rychloobrátková prototypová výroba plošných spojů

CZK EUR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA PCB

Základní ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se upravují a řídí vztahy mezi firmou Tomáš Hájek se sídlem Pardubice, Češkova 1240, PSČ 530 02, IČ 87420155, ŽL vydány MěÚ Pardubice, (dále jen „zhotovitel“) a objednateli zakázek plošných spojů a jiných elektronických výrobků či služeb (dále jen„dílo“). VOP jsou neoddělitelnou částí obsahu každé smlouvy o dílo, pokud tato smlouva na ně odkazuje.
Objednáním zboží na stránkých www.plosnaky.cz/ dochází k uzavření VOP mezi zhotovitelem a objednatelem na konkrétní dílo.

  • Zhotovitel: Tomáš Hájek, IČ 87420155, Češkova 1240, PSČ 530 02
  • Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky a služby od zhotovitele.
  • Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle objednávky odběratele odsouhlasené zhotovitelem,
  • Výrobek/zboží: vlastní produkt zhotovitele, včetně dodávaného materiálu
  • Služba: příprava výrobních dat v různém rozsahu, příprava objednávky
  • Smluvní obchodní vztah: jakýkoliv vztah mezi zhotovitelem a odběratelem, uzavřený (písemně či ústně) za účelem dodávky výrobku/zboží či poskytnutí služby. Tyto vztahy vznikají faktickým jednáním zhotovitele a odběratele, tedy potvrzenou objednávkou, dohodou o ceně a nebo písemnou kupní smlouvou.

Smluvní obchodní vztah mezi zhotovitelem a odběratelem se řídí legislativou ČR, především zákonem č. 513/91 Sb. Obchodní zákoník (v platném znění) a dále pak těmito VOP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu. Skutečnost, že odběratel seznámil s VOP a souhlasí s nimi, stvrzuje svým souhlasem před dokončením každé objednávky (nebo vyslovením souhlasu emailovou komunikací).
Tyto VOP mají přednost před jakýmikoliv jinými dodacími a platebními podmínkami odběratele.

A) Předmět a doba provedení díla

Předmět a doba provedení díla je sjednána ve smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). Zhotovitel není v prodlení s provedením díla ve sjednané době, jestliže objednatel ve lhůtách sjednaných ve smlouvě nesplní své závazky vůči němu.

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 2 do 10 dnů po uzavření smlouvy nebo zaplacení objednávky.

2. V případě nároku na slevový kupon je tento dodán elektronicky poté, co je objednávka hotova a odeslána. Poskytnutí slevového kuponu nelze vymáhat právně ani jinak.

3. Kupující je informován o průběhu a dokončení výroby. Kupující má možnost, na základě čísla objednávky, zobrazit stav zakázky a stáhnout si elektronickou verzi faktury.

4. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli zhotovitele, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče zhotovitele nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 těchto Obchodních podmínek, si zhotovitel vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se zhotovitel zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu dokončení objednávky.

5. Ceny se řídí ceníkem platným v době objednávky.

6. Zásilky odesílám do České republiky.

7. Faktura je vždy vystavena elektronicky. Přesně jak stanovuje zákon. Viz bod 3

8. Z technologických důvodů může na výrobku vzniknout drobná nepřesnost (a to jen taková, která nebrání použití výrobku) případně porucha. Zhotovitel posoudí nepřesnosti a v případě překročení tolerancí na svoje náklady vyhotoví nový produkt. Pokud kupující uzná vadu za nadlimitní, má právo na reklamaci. Reklamace může být vyřízena slevou na další objednávku, vrácením ceny zakázky nebo výrobou náhradní a zaslání. Takto lze zaslat pouze poštou - doporučené psaní, opakované zaslání jinou metodou je vždy hrazeno kupujícím.

9. Nedodržení parametrů může mít za následek zpoždění neo odmítnutí zakázky a/nebo může zakázka obsahovat zkraty nebo přerušení. Tyto nelze reklamovat.

10. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

B) Předání díla

Dílo se zasílá objednateli Českou poštou, a.s. případně jinou dodací metodou aktuálně nabízenou. Objednatel je povinen dílo převzít. Změnu specifikace předmětu plnění (výše nákladu, změna rozsahu, formátu, barevnosti apod.) proti platné smlouvě lze sjednat pouze za předpokladu upravení ceny díla. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před splněním závazku má zhotovitel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s plněním smluvního závazku do doby odstoupení od smlouvy nebo do doby ukončení smluvního vztahu a nákladů vlastního úkonu odstoupení. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabude objednatel dnem úplného zaplacení smluvní ceny díla. Poplatky za zrušení již vyráběné zakázky jsou uvedeny v aktuálním ceníku.

C) Cena a platební podmínky

1. Kupní cena je pevně stanovena a je vždy zobrazena před dokončením objednávky a to včetně poštovného a případné slevy. Poskytnutou slevu nelze vymáhat právně ani jinak.

2. Cena je konečná. Nejsem plátce DPH

3. V případě platby dobírkou je Kupující povinen uhradit kupní cenu při převzetí zásilky.

4. V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet zhotovitele, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky (podrobnosti v emailu). Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.

5. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

6. U velkých zakázem může prodávající požadovat platbu předem v hodnotě poloviny kupní ceny.

7. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednané lhůtě, pokud k okamžiku dodání zboží má Kupující vůči Prodávajícímu jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti (kupní cenu zboží z předchozích dodávek, požadovanou zálohu, náhradu škody, atd.) nebo bylo vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení.

8. Zakázka je vyrobena až po uhrazení celé kupní ceny kupujícím s vyjímkou platby dobírkou. Toto neplatí pro dlouhodobé kupující, kteří se řídí datem splatnostií dle fakturace.

9. Kupující může využít dobírky pouze u druhé a dalších objednávek a to pouze pokud se jedná o ověřeného spolehlivého kupujícího.

10. V případě využití platby on-line je Kupující povinen uhradit kupní cenu skrze platební bránu Thepay, zajištující online platby.

D) Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před zahájením výroby. Zrušení lze provést e-mailem.

2. Zhotovitel má nárok na náhradu škody, která mu vznikla změnou závazné objednávky, stornem závazné objednávky, a to do výše nákladů, které naběhly při plnění závazné objednávky až do potvrzení přijetí změny či storna závazné objednávky objednateli. Vznikne-li zhotoviteli škoda v důsledku změny závazné objednávky, vyhrazuje si zhotovitel právo změnu objednávky posuzovat jako objednávku novou. Výše náhrady je uvedena v ceníku.

3. Pokud bude objednávka zrušena ze strany zhotovitele, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce.

4. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

5. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování zhotovitelem může zhotovitel dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele vymáhat na Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

nákupní košík


košík je prázdný
začít s objednávkou

Tomáš Hájek
IČ: 87420155
neplátce DPH

Telefon
+420 777 318 898

Email

spamy hlásím na ÚOOÚ

Bankovní spojení CZ
787420155/2010

Bankovní spojení SK
CZ2120100000000787420200
FIOBCZPPXXX